Veelgestelde vragen - Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

Welke maximale huursomstijging geldt van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017? Geldt deze maximale huursomstijging ook voor particuliere verhuurders?

De maximale huursomstijging voor 30 juni-1 juli 2016 is 1%. De maximale huursomstijging geldt alleen voor woningcorporaties.

Wat is een periodieke inkomenstoets en hoe vaak mag ik die toepassen?

Dit is de voortzetting van de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging en deze mag jaarlijks worden toegepast.

Waarom geldt de maximale huursomstijging ook voor woningen van corporaties met een geliberaliseerde huurovereenkomst?

Woningen met een (op de eerste datum) geliberaliseerde huurovereenkomst zijn van de berekening van de huursomstijging uitgesloten.

Moet ik de inkomensafhankelijke huurverhoging meetellen in de huursom?

Nee.

Per 1 januari 2017 geldt dat woningen waarbij een hogere, inkomensafhankelijke huurverhoging heeft plaatsgevonden niet meetellen in de berekening van de huursomstijging mits in de prestatieafspraken is opgenomen dat de extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging zullen worden ingezet voor investeringen en voor zover de extra inkomsten het investeringsbedrag niet overstijgen.

Mag ik als particuliere verhuurder opvolgende tijdelijke contracten afsluiten voor dezelfde huurder?

Nee, wanneer na een contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandige woning) of 5 jaar (onzelfstandige woning) met dezelfde huurder een nieuw contract wordt afgesloten, dan wordt dit gezien als een verlenging van het contract voor onbepaalde duur.

Ik wil een complex aanwenden om aan jongeren te verhuren en kunnen opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. Hoe lang kan een jongere op grond van zo`n huurovereenkomst blijven huren?

Wanneer u een woning verhuurt op grond van een jongerencontract, dan kunt u de woning op zijn vroegst tegen 5 jaar opzeggen. U dient een opzegtermijn van 6 maanden in acht te nemen.

Bij verlenging van de overeenkomst met 2 jaar kunt u de huur op zijn vroegst tegen 7 jaar opzeggen.

Ik wil een complex aanwenden om aan jongeren te verhuren en kunnen opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. Hoe lang kan een jongere op grond van zo`n huurovereenkomst blijven huren?

Wanneer u een woning verhuurt op grond van een jongerencontract, dan kunt u de woning op zijn vroegst tegen 5 jaar opzeggen. U dient een opzegtermijn van minimaal 6 maanden in acht te nemen.

Bij verlenging van de overeenkomst met 2 jaar kunt u de huur op zijn vroegst tegen 7 jaar opzeggen.

Ik mag als corporatie alleen in bepaalde uitzonderingen een contract van twee jaar aanbieden. Wat zijn die uitzonderingen?

Woningcorporaties mogen voor hun zelfstandige DAEB-woningen geen contracten voor bepaalde tijd van twee jaar of korter afsluiten, behalve voor

a. huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland of afkomstig vanuit het buitenland in Nederland werken of studeren;

b. huurders die in verband met renovatie of sloop als bedoeld in artikel 7:220, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gevolgd door vervangende nieuwbouw, hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;

c. huurders die afkomstig zijn uit maatschappelijke opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte, en

d. huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt afgesloten.

Met die huurders mag geen contract ‘naar zijn aard van korte duur’ (artikel 7:232 lid 2 BW) worden afgesloten.

Ik heb een contract van twee jaar afgesloten maar de huurder wil na twee jaar niet vertrekken. Wat kan ik dan doen?

U moet de huurder dan laten weten dat hij onrechtmatig in de woning verblijft, bij de rechter een ontruimingsbevel halen en de woning door de deurwaarder laten ontruimen.  

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor gezinnen bestaande uit 4 personen?

Ja. Met ingang van 1 januari 2017 geldt echter een uitzondering voor gezinnen met 4 of meer personen en voor gepensioneerden.