U bent hier

Actueel

Bij de vaststelling van het lokale woonbeleid moeten gemeenten meer rekening houden met de wensen van woonwagenbewoners en voorzien in voldoende standplaatsen. Woonwagenbewoners moeten zo vaker binnen een redelijke termijn kans maken op een standplaats.

Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op een woning ongeacht afkomst, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud plegen en goed contact onderhouden met huurders. Daarover gaat het bij goed verhuurderschap.

Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.

Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Een aantal aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur wordt nog voor de zomer verwerkt in het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur.

Deze MG-circulaire (2018-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018.

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

In de nieuwe longread van het ministerie van BZK staat het thema wonen en zorg centraal.

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met maximaal 3,9 procent stijgen.

Met de economische groei trekt de vraag naar woningen sterk aan, met name in stedelijke gebieden. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners, blijft een stad vitaal en aantrekkelijk.

Om uitwonende studenten te informeren over hun recht om een te hoge huurprijs aan te laten passen, start het Ministerie van BZK vanaf 24 november met een social media campagne.

Pagina's